Honeymoon Volume 7 – Aoi Shindou

CV: Terashima Takuma