Sengoku Soine 3 – Ishida Mitsunari

CV: Aoi Shouta