Starmyu Special Drama CD 4

Cast:
Okamoto Nobuhiko
Uchida Yuuma
Matsuoka Yoshitsugu
KENN
Okitsu Kazuyuki