Hakozume 3 – Okitsune-sama to Issho ni Hakozume

CV: Morikawa Toshiyuki